Skip to content

PRIVACYREGLEMENT

Voel je Wel vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

In dit privacyreglement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Dit privacyreglement is van toepassing op iedereen die contact heeft met Voel je Wel, ongeacht of u cliënt, leverancier, zorgprofessional of geïnteresseerde bent.

Dit privacyreglement kan niet gebruikt worden door de bij Voel je Wel aangesloten zelfstandige zorgprofessionals. Alle aangesloten zorgprofessionals dienen een eigen privacyreglement op te stellen conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijziging van het privacyreglement

Voel je Wel kan het privacyreglement op ieder moment wijzigen. Kijk regelmatig op onze website om van de wijzigingen op de hoogte te blijven

Toegang tot en verwerking van uw persoonsgegevens

Voel je Wel is een eenmanszaak. Alleen eigenaar Carien van Brakel heeft toegang tot uw gegevens en is als enige verantwoordelijk voor de verwerking. Voor haar geldt een geheimhoudingsplicht.

Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Wij leggen uw persoonsgegevens vast wanneer u zich aanmeldt voor de Voel je Wel nieuwsbrief, u contact met ons opneemt per mail, telefoon of via andere communicatiekanalen, u in gesprek gaat met of behandeld wordt door Carien van Brakel of wanneer u zich aansluit bij Voel je Wel.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Voel je Wel kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en/of kamer van koophandelnummer. Daarnaast leggen wij medische informatie vast die van belang is voor het behandelingstraject. Deze informatie wordt met u besproken bij elke afspraak die u heeft bij Voel je Wel.

Veiligheid van uw gegevens

Voel je Wel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaring en vernietiging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum van 2 jaar na afronding van het laatste traject en/of cont(r)act met de betrokkene(n). Hierna worden de gegevens vernietigd. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Bewaring en vernietiging van uw gegevens

Op onze website www.voeljewel.nl maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en welke onderwerpen u interesseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons document ‘cookieverklaring’ op onze website.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij schakelen enkele partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u, namelijk:

 • de beheerder van onze website
 • de verspreider van onze nieuwsbrieven
 • de boekhouder voor het verwerken van de administratie
 • eventuele incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.

Voor zover deze partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Voel je Wel duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan Voel je Wel uw persoonsgegevens verwerkt.

Het uitvoeren van de overeenkomst:

 • het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst
 • het leveren en uitvoeren van het product of dienst
 • om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media
 • het behandelen van klachten of geschillen.

De wet:

 • Voel je Wel is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie, een toezichthouder of boekhouder.

Gerechtvaardigd belang:

 • het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven
 • ten behoeve van crediteuren- en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau
 • ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving
 • het voorkomen en opsporen van fraude
 • voor marketingdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen.

Uw rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt u rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@voeljewel.nl of een brief naar Voel je Wel, Vlietweg 14, 2266 KA  Leidschendam.

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Voel je Wel vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voel je Wel reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van uw gegevens

Daarnaast heeft u het recht  uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht op verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Voel je Wel verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Voel je Wel in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen:

 • in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar
 • indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst
 • indien Voel je Wel de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor bijvoorbeeld de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Voel je Wel verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Voel je Wel. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

 • de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang
 • wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering
 • tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Voel je Wel om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 26 september 2018.